Menu
Zamieszkaj / zobacz
poland
Polski
meveline-footer-reversed
meveline-logo-main

UWAGA KONKURS!

13.08.2019

Z okazji 1000 lajków na facebooku zorganizowaliśmy dla was konkurs, w którym możecie wygrać wrześniowy WEEKEND W NASZYM DOMKU w Jastarni! Szczegóły oraz dokładny regulamin poniżej.

Co należy zrobić ?
Wystarczy w komentarzu pod konkursowym postem na facebooku umieścić wymyślone przez Was motto/hasło/slogan dla naszej firmy!

Konkurs trwa do 31.08 do godziny 12:00. Najlepszy komentarz zostanie wybrany, a zwycięzca otrzyma trzydniowy pobyt dla 2 osób w naszym domku MEVELINE (model CAMP 1) w Jastarni w terminie 26-29.09.


REGULAMIN

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Konkurs jest organizowany na stronie Meveline - domki mobilne i letniskowe (zwanej dalej „FanPage”) w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/MevelineDomki/
 2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej “Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 4. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Meveline sp. z o. o. sp. k.
  NIP 5213864603 ul. Wielicka 40 lok. U2 | 02-657 Warszawa (zwane dalej „Organizatorem”).
 5. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 6.  Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 7.  Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 8.  Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 9.  Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora..

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Koordynatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji Konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej Nagrody w Konkursie.
 3. Uczestnik może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego Konta, jednakże może przesłać dowolną ilość prac konkursowych.
 4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zaświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do wspomnianej publikacji.
 6. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie mogą przystąpić do Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na powyższych warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
 7. Biorąc udział w Konkursie (przesyłając pracę/hasło/slogan konkursowy)
  Uczestnik automatycznie zgadza się na publikację pracy na profilu Organizatora.
 8. Uczestnik przesyłając pracę konkursową nadaje Organizatorowi nieodpłatne majątkowe prawo autorskie do nadesłanej pracy konkursowej.
 9. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, aby praca konkursowa zgłoszona przez niego do Konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, skrótów, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.
 10. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków Regulaminu - Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie.

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a) Korzystanie z portalu społecznościowego Facebook.

b) Zalogowanie się na własnym koncie ogólnodostępnym – czyli otwartym dla społeczności Facebook.

 1. Konkurs trwa od dnia 13 sierpnia 2019 godz. 19:00 do 31 sierpnia godz. 12:00
 2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wstawienie zgłoszenia konkursowego w formie komentarza pod grafiką konkursową na osi czasu profilu marki Organizatora w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/MevelineDomki /
 3. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.
 4. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także zawierające treści reklamujące produkty lub usługi konkurencyjne w stosunku do produktów i usług oferowanych przez Organizatora nie będą brane pod uwagę oraz mogą zostać usunięte z konta https://www.facebook.com/MevelineDomki/.

§ 4 . NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano JEDNĄ NAGRODĘ – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §5.

2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest trzydniowy pobyt w domku CAMP 1 firmy Meveline sp. z o. o. sp. k. NIP 5213864603. ul. Wielicka 40 lok. U2 | 02-657 Warszawa. Domek znajduje się w Jastarni (województwo Pomorskie ) przy ulicy Rybackiej przy samym porcie. Domek zawiera łazienkę, salon z rozkładaną dwuosobową kanapę i aneksem kuchennym oraz sypialnie z łóżkiem piętrowym. Maksymalna liczba osób, które mogą zrealizować Nagrodę to dwie osoby. Nie istnieje możliwość pobytu ze zwierzęciem. Za szkody wyrządzone przez najemcę całkowitą odpowiedzialność finansową ponosi najemca.

3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Nie może również przekazać Nagrody innej osobie.

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. WARUNKI ODBIORU NAGRÓD

1. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze wyboru najlepszego komentarza pod zdjęciem konkursowym.

2. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 1 zwycięzcę.

3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

4. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego.

§ 6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych 
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, 
w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 8. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów 
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia 13.08.2019 r.”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2019 r. i obowiązuje do 30 września 2019 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.

Masz pytania? Chcesz wiedzieć wiecej? Napisz do nas.

Formularz kontaktowy Meveline
Zgoda RODO

Powiązane wpisy

crossmenu