Menu
Zamieszkaj / zobacz
poland
Polski
meveline-footer-reversed
meveline-logo-main

Domy i domki letniskowe bez pozwolenia na budowę – sprawdź przepisy

07.02.2022

Domki letniskowe do 35m2 i do 70m2 - Budynki Rekreacji Indywidualnej na zgłoszenie

Domy MEVELINE, zarówno do 35m2 jak i do 70m2 powierzchni zabudowy, mogą być umieszczane na działce na zgłoszenie, czyli bez pozwolenia na budowę. Dotyczy to zgłoszenia jako domy letniskowe – tzw. budynki rekreacji indywidualnej, oraz jako domy mieszkalne. Uproszczenie procedur nie oznacza jednak, że domy możemy stawiać bez ograniczeń i na każdym rodzaju działki. Warto zapoznać się z niżej opisanymi warunkami.

SKONFIGURUJ I WYCEŃ SWÓJ DOMEK

Domki letniskowe do 35m2 i do 70m2 - Budynki Rekreacji Indywidualnej na zgłoszenie

Czy dom letniskowy do 70m2 bez pozwolenia na budowę to możliwy  scenariusz?  Budynek Rekreacji Indywidulanej (BRI) jest rozumiany jako budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku, który nie wymaga pozwolenia na budowę a jedynie zgłoszenia. Do niedawna dotyczyło to jedynie budynków do 35m2 a obecnie są dwie kategorie:

Dla obu przypadków liczba takich budynków nie może przekraczać jednego na każde 500m2 powierzchni działki, w innym wypadku konieczne jest wystąpienie o pozwolenia na budowę.

Budynek Rekreacji Indywidualnej na zgłoszenie musi być jednokondygnacyjny, ewentualnie z antresolą.

Formalności, których należy dopełnić przed  i po budowie  są dla obu kategorii Budynków Rekreacji Indywidualnej prawie takie same z takim wyjątkiem, że te większe wymagają uzyskania decyzji o warunkach zabudowy o ile na danym obszarze brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Organy wydające decyzję mają na to 90 dni. Dla budynku do 35m2 i w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania pojawia się rozbieżność w zakresie konieczności występowania o warunki zabudowy, wynikająca z różnej interpretacji przez urząd ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Należy dowiedzieć się w swoim urzędzie czy przy braku miejscowego planu zagospodarowania wymagane są warunki zabudowy dla inwestycji do 35m2.

Budynek rekreacji indywidualnej musi być umieszczony na działce zgodnie z przepisami, czyli m.in. w przepisowych odległościach od granic działek,  budynków,  granicy lasu.
Budynek musi być na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania dopuszcza taką zabudowę. Jeśli nie ma planu, należy wystąpić o warunki zabudowy. Sam budynek musi odpowiadać wymogom stawianym w zapisach miejscowego planu zagospodarowania lub warunkach zabudowy – to mogą być np. nachylenie dachu i jego kolor, wysokość budynku.

Zgłoszenie budowy wymaga dołączenia szkicu przedstawiającego obiekt oraz oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością. Urząd ma 21 dni na wniesienie sprzeciwu i w tym czasie nie mamy prawa prowadzić budowy.

W trakcie budowy jak i po zakończeniu w stosunku do Budynków Rekreacji Indywidualnej, zarówno tych do 35 m3, jak 35-70 m2, obowiązują takie same formalności. Zarówno dla Budynków Rekreacji Indywidulanej 35m2 jak i 35m2-70m2 nie ma obowiązku zatrudniania kierownika budowy ani prowadzenia dziennika budowy. Nie jest też  wymagane zawiadomienie organów nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Jest natomiast wymagana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna. Pomimo istnienia pewnych formalności budowa domu 70m2 jest w wielu przypadkach jak najbardziej możliwa i to jest bardzo dobra wiadomość dla inwestorów.

Domki letniskowe do 35m2 i 70m2 - BRI*
Pozwolenie na budowęNIE
Warunki zabudowy 35m2NIE/TAK
Warunki zabudowy 70m2TAK
Oczekiwanie na W.Z.90 DNI
ZgłoszenieTAK
ProjektSZKIC
Projekt zagospodarowaniaNIE
ProjektantBEZ WYMAGAŃ
Uwagi urzędu21 DNI
Kierownik/Dziennik budowyNIE
Użytkowanie obiektuBEZ WYMAGAŃ
Inwentaryzacja geodezyjnaTAK
* Budynki rekreacji indywidualnej

Domy mieszkalne do 70m2 – bez pozwolenia na budowę, czy Nowy Ład  to umożliwi?

Czy domek 70m2 bez pozwolenia to realny scenariusz?  Budynek mieszkalny nie wymagający pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej to: wolnostojący, nie więcej niż dwukondygnacyjny budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce na której został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

ZOBACZ NASZE DOMKI DO 70m2

Jeśli  na danym obszarze brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.  Organy wydające decyzję mają na to 21 dni (inaczej niż dla Budynków Rekreacji Indywidualnej – 90dni).

Budynek mieszkalny do 70m2 musi być umieszczony na działce zgodnie z przepisami, czyli m.in. w przepisowych odległościach od granic działek,  budynków,  granicy lasu.
Budynek musi być na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania dopuszcza taką zabudowę. Jeśli nie ma planu, należy wystąpić o warunki zabudowy. Sam budynek musi odpowiadać wymogom stawianym w zapisach miejscowego planu zagospodarowania lub warunkach zabudowy – to mogą być np. nachylenie dachu i jego kolor, wysokość budynku.

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego do 70m2 wymaga określenie rodzaju, zakresu, miejsca, terminu i sposobu wykonywania robót oraz dołączenia szkicu przedstawiającego obiekt oraz oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością.

  • projekt zagospodarowania działki
  • projekt architektoniczno-budowlany
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
  • decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest  wymagana

Urząd nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu, a budowę można rozpocząć natychmiast po dokonaniu zgłoszenia. Należy jednak zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót. Można zrezygnować z zatrudnienia kierownika budowy, wymagane jest oświadczenie inwestora o przejęciu odpowiedzialności za kierowanie budową. Na inwestorze ciąży też konieczność złożenia oświadczenia o tym, że dołączona do zgłoszenia dokumentacja jest kompletna. Użytkowanie obiektu można rozpocząć po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeśli urząd ten, nie zgłosi sprzeciwu -  w drodze decyzji w ciągu 14 dni. Do zawiadomienia należy dołączyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz oświadczenia kierownika budowy lub inwestora. Domy 70m2 bez pozwolenia, pomimo istnienia pewnych formalności i ograniczeń, stają się faktem z którego inwestorzy powinni się bardzo ucieszyć.

DOM DO 70m2 - MIESZKALNE
Pozwolenie na budowęNIE
Warunki zabudowy 70m2TAK
Oczekiwanie na W.Z.21 DNI
ZgłoszenieTAK
ProjektBUDOWLANY
Projekt zagospodarowaniaTAK
ProjektantUPRAWNIONY
Uwagi urzędu0 DNI
Kierownik/Dziennik budowyTAK lub INWESTOR
Użytkowanie obiektu14 DNI OD ZAWIADOMIENIA
Inwentaryzacja geodezyjnaTAK

Domki do 35m2 - gdzie i jak zgłosić?

Domek do 35m2 można umieścić na działce bez pozwolenia na budowę, korzystając z procedury na zgłoszenie. Dotyczy to zarówno domku letniskowego, tzw. budynku rekreacji indywidualnej, jak i mieszkalnego – w przypadku gdy warunki zabudowy dla danej działki nie dopuszczają możliwości umieszczania budynku rekreacji indywidualnej. Domki 35m2 to najbardziej popularny rozmiar poszukiwany przez klientów, do tej pory głównie z uwagi na uproszczone procedury.

ZOBACZ NASZE DOMKI DO 35m2

Dla Budynek Rekreacji Indywidulanej (BRI),  rozumianego jako budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku, procedura wygląda jak opisano poniżej. Natomiast dla budynku mieszkalnego procedura została opisana w poprzednim rozdziale.

Ilość takich budynków nie może przekraczać jednego na każde 500m2 powierzchni działki, w innym wypadku konieczne jest wystąpienie o pozwolenia na budowę. Budynek musi być jednokondygnacyjny, ewentualnie z antresolą.

Jeśli na danym obszarze brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pojawia się rozbieżność w zakresie konieczności występowania o warunki zabudowy, wynikająca z różnej interpretacji przez urząd ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Należy dowiedzieć się w swoim urzędzie czy przy braku miejscowego planu zagospodarowania wymagane są warunki zabudowy dla inwestycji do 35m2.

Budynek musi odpowiadać wymogom stawianym w zapisach miejscowego planu zagospodarowania lub warunkach zabudowy (jeśli wymagane) – to mogą być np. nachylenie dachu i jego kolor, wysokość budynku.

Domki na zgłoszenie 35m2, letniskowe i całoroczne były jeszcze do niedawna jedyną alternatywą dla inwestorów, którzy chcieli skorzystać z procedury na zgłoszenie. Od teraz możliwości się poszerzają o domki do 70m2.

Domki letniskowe do 35m2 - Budynki rekreacji indywidualnej
Pozwolenie na budowęNIE
Warunki zabudowy 35m2NIE/TAK
Oczekiwanie na W.Z.90 DNI
ZgłoszenieTAK
ProjektSZKIC
Projekt zagospodarowaniaNIE
ProjektantBEZ WYMAGAŃ
Uwagi urzędu21 DNI
Kierownik/Dziennik budowyNIE
Użytkowanie obiektuBEZ WYMAGAŃ
Inwentaryzacja geodezyjnaTAK

Masz pytania? Chcesz wiedzieć wiecej? Napisz do nas.

Formularz kontaktowy Meveline
Zgoda RODO

Powiązane wpisy

crossmenu