Menu
Zobraziť dom
slowacki
Slovenčina
meveline-footer-reversed
meveline-logo-main

POLITIKA OCHRANY ÚDAJOV

Radi by sme vás ubezpečili, že ochrana súkromia našich klientov je pre nás dôležitá. Vynakladáme maximálne úsilie, aby naša činnosť bola v súlade s ustanoveniami o ochrane osobných údajov, t.j. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri o spracúvaní osobných údajov ao neposkytovaní takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Úradný vestník EÚ L 119 zo 4.5.2016, s. 1)

KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV A AKO ICH MÔŽEM KONTAKTOVAŤ?

Správcom Vašich osobných údajov je Meveline sp. z o.o. sp.k., e-mail: biuro@meveline.pl

AKO A AKÉ ÚDAJE Zhromažďujeme?

1. Správca môže zhromažďovať údaje Používateľov v rôznych fázach, najmä:

a) pri odpovedi na dopyt podaný prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webovej stránke www.meveline.com

b) pri objednávaní domu na výrobu a/alebo procese transakcie predaja domu.

2. Zhromažďujú sa tieto údaje používateľa: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, informácie o prehliadači alebo zariadeniach používaných na používanie webovej stránky, webovom prehliadači a operačnom systéme.

NA AKÝ ÚČEL POUŽÍVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

1. Osobné údaje používateľov sú spracúvané na účely poskytovania služieb poskytovaných Správcom, a to aj prostredníctvom webovej stránky meveline.com

2. Osobné údaje užívateľov môžu byť spracovávané aj na účely marketingu vlastných služieb Správcu

3. So súhlasom užívateľa môžu byť osobné údaje odovzdané subjektom z finančného sektora za účelom ponuky služieb spojených s kúpou bývania.

4. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov počas doby trvania súhlasu. Právo na odvolanie súhlasu môžete uplatniť zaslaním e-mailu na adresu biuro@meveline.pl.

5. Užívateľ môže súhlasiť so zasielaním obchodných informácií a služieb Správcom prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov a s používaním telefónnych komunikačných a telekomunikačných koncových zariadení a automatických volacích systémov na účely priameho marketingu produktov a služieb Správcu a jeho partnerov. , v súlade s ustanoveniami zákona z 18. júla 2002 o ohlasovaní služieb elektronickými prostriedkami (Z. z. z roku 2017, položka 1219, v znení neskorších predpisov) a zákona zo dňa 16. júla 2004 - Zákon o telekomunikáciách (Z. z. z r. 2017 bod 1907 v znení neskorších predpisov).

6. Proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu máte právo kedykoľvek namietať. Toto právo je možné uplatniť zaslaním e-mailu na adresu biuro@meveline.pl.

7. Na základe osobných údajov nebude Správca o Vás prijímať automatizované rozhodnutia, vrátane rozhodnutí vyplývajúcich z profilovania.

8. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie môže znemožniť využívanie niektorých služieb a funkcionalít Webovej stránky.

BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na zabezpečenie dôvernosti údajov má Správca zavedené postupy, ktoré umožňujú prístup k údajom len oprávneným osobám a len v rozsahu nevyhnutnom vzhľadom na úlohy, ktoré plnia.

Správca vynaloží náležitú starostlivosť, aby zabezpečil, že subjekty s ním spolupracujúce garantujú uplatnenie primeraných bezpečnostných opatrení vždy, keď spracúvajú osobné údaje na žiadosť správcu.

KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

1. Prístup k Vašim osobným údajom majú zamestnanci a spolupracovníci Správcu, ktorí spravujú ICT systém, v ktorom sú vedené užívateľské účty, ako aj osoby, ktoré Vám poskytujú obchodné a marketingové informácie, ako aj poskytujú kuriérske a prepravné služby.

2. Zamestnanci a spolupracovníci Správcu, ktorí majú prístup k Vašim osobným údajom, boli poučení o ich povinnostiach v oblasti ochrany súkromia.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

1. Vaše osobné údaje budú uchovávané do odvolania súhlasu alebo do ukončenia činnosti Správcu.

AKÉ PRÁVA MAJÚ POUŽÍVATELIA?

1. Máte právo:

a) prístup k Vašim osobným údajom (t.j. kontrola, aké údaje Správca spracúva, získanie ich kópie, ako aj získanie informácií o tom, za akým účelom a na akom právnom základe Správca spracúva údaje konkrétneho Užívateľa, ktorému sú sprístupnené a kedy budú vymazané),

b) opravu osobných údajov (ak sa ukáže, že sú nesprávne),

c) doplniť osobné údaje (ak sa ukáže, že sú neúplné),

d) prenos osobných údajov (t. j. prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte, napr. txt., pdf., odt., doc., rtf., jpeg., XML, JSON, CSV),

e) žiadosti o obmedzenie spracúvania osobných údajov) o vymazanie osobných údajov.

2. Vyššie uvedené práva je možné uplatniť zaslaním e-mailu na adresu biuro@meveline.pl.

3. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov z našej strany máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Dozorným orgánom je predseda Úradu na ochranu osobných údajov (https://uodo.gov.pl).

ZÁSADY „COOKIES“.

1. Stránka www.meveline.com automaticky zhromažďuje najmä IP adresu, typ prehliadača, operačný systém a informácie obsiahnuté v súboroch cookies.

2. Súbory cookies (tzv. „cookies“) sú IT dáta, najmä textové súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení používateľa webovej stránky a sú určené na používanie webových stránok. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dobu ich uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

3. Subjektom, ktorý umiestňuje súbory cookie na koncové zariadenie používateľa webovej stránky a pristupuje k nim, je správca.

4. Súbory cookie sa používajú na: a) prispôsobenie obsahu stránok Webových stránok preferenciám Používateľa a optimalizáciu používania webových stránok; tieto súbory umožňujú najmä rozpoznať zariadenie používateľa webovej stránky a správne zobraziť webovú stránku, prispôsobenú jeho individuálnym potrebám; b) vytvárať štatistiky, ktoré pomáhajú pochopiť, ako užívatelia webových stránok používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;

5. Webová stránka používa dva základné typy cookies: cookies relácie a trvalé cookies. Súbory cookie relácie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení Používateľa až do odhlásenia, opustenia webovej stránky alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). „Trvalé“ cookies sú uložené na koncovom zariadení Používateľa po dobu uvedenú v parametroch súboru cookie alebo do ich vymazania Používateľom.

6. Na Webovej stránke sa používajú nasledujúce typy cookies:

a) „nevyhnutné“ cookies, umožňujúce využívanie služieb dostupných na Webovej stránke, napr. autentifikačné cookies používané pre služby vyžadujúce autentifikáciu na webovej stránke;

b) cookies používané na zaistenie bezpečnosti, napr. používané na odhaľovanie zneužitia v oblasti autentifikácie v rámci webovej stránky;

c) „výkonnostné“ cookies, umožňujúce zhromažďovanie informácií o tom, ako sú webové stránky Webovej stránky využívané;

d) "funkčné" cookies, umožňujúce "zapamätanie" užívateľom zvoleného nastavenia a personalizáciu používateľského rozhrania, napr. z hľadiska zvoleného jazyka alebo regiónu, z ktorého Používateľ pochádza, veľkosti písma, vzhľadu webovej stránky a pod.;

e) „reklamné“ cookies, umožňujúce poskytovanie reklamného obsahu Používateľom viac prispôsobené ich záujmom.

7. Zvyčajne webové prehliadače štandardne umožňujú ukladanie cookies na koncovom zariadení Používateľa. Používatelia webovej stránky môžu kedykoľvek zmeniť svoje nastavenia cookies.

8. Správca informuje, že obmedzenia používania cookies môžu ovplyvniť niektoré funkcionality dostupné na Webovej stránke a obmedziť ich dostupnosť.
Zmena Zásad ochrany osobných údajov Správca si vyhradzuje právo zmeniť tieto Zásady zverejnením novej verzie Zásad na Webovej stránke.
crossmenu