Menu
Zobrazit dům
czeski
Čeština
meveline-footer-reversed
meveline-logo-main

ZÁSADY OCHRANY ÚDAJŮ

We would like to assure you that the protection of our clients' privacy is important to us. We make every effort to ensure that our activities comply with the provisions on the protection of personal data, i.e. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27/04/2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free of such data and the repeal of Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Official Journal EU L 119 of 4.05.2016, p. 1)

KDO JE SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAK JE MOHU KONTAKTOVAT?

Správcem Vašich osobních údajů je Meveline sp. z o.o. sp.k., e-mail: biuro@meveline.pl

JAK A JAKÁ ÚDAJE SBÍRÁME?

Správce může shromažďovat údaje Uživatelů v různých fázích, zejména:

a) při zodpovězení dotazu podaného prostřednictvím přihlášky na webových stránkách www.meveline.com

b) při objednávce domu k výrobě a/nebo procesu transakce prodeje domu.

2. Shromažďují se tyto uživatelské údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, informace o prohlížeči nebo zařízeních používaných k používání webových stránek, webový prohlížeč a operační systém.

K JAKÉMU ÚČELU POUŽÍVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

1. Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány pro účely poskytování služeb poskytovaných Správcem, a to i prostřednictvím webových stránek meveline.com

2. Osobní údaje uživatelů mohou být zpracovávány také pro účely marketingu vlastních služeb Správce.

3. Se souhlasem uživatele mohou být osobní údaje předávány subjektům z finančního sektoru za účelem nabízení služeb spojených s koupí bydlení.

4. Souhlas lze kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů po dobu trvání souhlasu. Právo na odvolání souhlasu můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu biuro@meveline.pl.

5. Uživatel může souhlasit se zasíláním obchodních informací a služeb Správcem prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků a s používáním telefonních komunikačních a telekomunikačních koncových zařízení a automatických volacích systémů pro účely přímého marketingu týkajícího se produktů a služeb Správce a jeho partnerů. , v souladu s ustanoveními zákona ze dne 18. července 2002 o ohlášení služeb elektronickými prostředky (Sbírka zákonů z roku 2017, položka 1219, ve znění pozdějších předpisů) a zákona ze dne 16. července 2004 - Zákon o telekomunikacích (Sbírka zákonů z r. 2017 bod 1907, ve znění pozdějších předpisů).

6. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Toto právo lze uplatnit zasláním e-mailu na adresu biuro@meveline.pl.

7. Správce nebude na základě osobních údajů o Vás činit automatizovaná rozhodnutí, včetně rozhodnutí vyplývajících z profilování.

8. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale jejich neposkytnutí může znemožnit využívání některých služeb a funkcionalit Webu.

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro zajištění důvěrnosti údajů zavedl Správce postupy, které umožňují přístup k údajům pouze oprávněným osobám a pouze v rozsahu, který je nezbytný vzhledem k úkolům, které plní.

The Administrator shall exercise due diligence to ensure that the entities cooperating with him guarantee the application of appropriate security measures whenever they process personal data at the request of the Administrator.

KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

1. Přístup k Vašim osobním údajům mají zaměstnanci a spolupracovníci Správce, kteří spravují ICT systém, ve kterém jsou vedeny uživatelské účty, dále osoby, které Vám poskytují obchodní a marketingové informace a také zajišťují kurýrní a přepravní služby.

2. Zaměstnanci a spolupracovníci Správce, kteří mají přístup k Vašim osobním údajům, byli poučeni o jejich povinnostech v oblasti ochrany soukromí.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

1. Vaše osobní údaje budou uloženy do odvolání souhlasu nebo ukončení činnosti Správce.

JAKÁ PRÁVA MAJÍ UŽIVATELÉ?

1. Máte právo:

a) přístup k Vašim osobním údajům (t.j. kontrola, jaké údaje Správce zpracovává, pořízení jejich kopie, jakož i získání informací o tom, za jakým účelem a na jakém právním základě Správce zpracovává údaje konkrétního Uživatele, komu jsou zpřístupněny a kdy budou smazány),

b) opravu osobních údajů (pokud se ukáže, že jsou nesprávné),

c) doplnění osobních údajů (pokud se ukáže, že jsou neúplné),

d) přenos osobních údajů (tj. přenos údajů ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu, např. txt., pdf., odt., doc., rtf., jpeg., XML, JSON, CSV),

e) žádosti o omezení zpracování osobních údajů) o výmaz osobních údajů.

2. Výše uvedená práva lze uplatnit zasláním e-mailu na adresu biuro@meveline.pl.

3. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů z naší strany máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým orgánem je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://uodo.gov.pl).

ZÁSADY „COOKIES“.

1. Webové stránky www.meveline.com automaticky shromažďují zejména IP adresu, typ prohlížeče, operační systém a informace obsažené v souborech cookie.

2. Soubory cookies (tzv. „cookies“) jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení Uživatele Webu a jsou určeny pro používání Webových stránek. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.

3. Subjektem, který umísťuje soubory cookie na koncové zařízení Uživatele webových stránek a přistupuje k nim, je Správce.

4. Soubory cookie se používají k: a) přizpůsobení obsahu stránek Webových stránek preferencím Uživatele a optimalizaci používání internetových stránek; tyto soubory zejména umožňují rozpoznat zařízení uživatele webových stránek a správně zobrazit webové stránky, přizpůsobené jeho individuálním potřebám; b) vytvářet statistiky, které pomáhají porozumět tomu, jak uživatelé webových stránek používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;

5. Webová stránka používá dva základní typy souborů cookie: soubory cookie relace a trvalé soubory cookie. Relační soubory cookie jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele až do odhlášení, opuštění webové stránky nebo deaktivace softwaru (webového prohlížeče). „Trvalé“ soubory cookie jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech souboru cookie nebo do doby, než je Uživatel smaže.

6. Na webových stránkách se používají následující typy souborů cookie:

a) „nezbytné“ soubory cookie, umožňující využívání služeb dostupných na Webu, např. ověřovací soubory cookie používané pro služby vyžadující ověření na webu;

b) cookies používané k zajištění bezpečnosti, např. používá se k odhalování zneužití v oblasti autentizace v rámci webové stránky;

c) „výkonnostní“ cookies, umožňující shromažďování informací o tom, jak jsou webové stránky Webové stránky využívány;

d) "funkční" cookies, umožňující "zapamatování" nastavení zvoleného Uživatelem a personalizaci uživatelského rozhraní, např. ve smyslu zvoleného jazyka nebo regionu, ze kterého Uživatel pochází, velikosti písma, vzhledu webu apod.;

e) „reklamní“ soubory cookie, umožňující poskytování reklamního obsahu Uživatelům více přizpůsobeným jejich zájmům.

7. Webové prohlížeče obvykle standardně umožňují ukládání cookies na koncovém zařízení Uživatele. Uživatelé webových stránek mohou kdykoli změnit svá nastavení souborů cookie.

8. Správce informuje, že omezení používání cookies může ovlivnit některé funkce dostupné na Webu a omezit jejich dostupnost.
Změna Zásad ochrany osobních údajů Správce si vyhrazuje právo změnit tyto Zásady zveřejněním nové verze Zásad na Webu.
crossmenu